kvkk-degisiyor-iste-tbmm-baskanligina-sunulan-degisiklikler-kTEumj65.jpg

KVKK Değişiyor! İşte TBMM Başkanlığına Sunulan Değişiklikler

Özellikle Cambridge Analytica skandalından sonra ferdî bilgiler ve bunların güvenliği konusu hükümetlerce çok daha hassas bir formda ele alınan bir husus haline geldi. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan bir kanun teklifi, Kişisel Dataların Korunması Kanunu‘na (KVKK) kıymetli birtakım değişiklikler getiriyor.

126 milletvekilinin imzası bulunan “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, temelinde KVKK’yi Avrupa Birliği Genel Data Muhafaza Tüzüğü‘ne (GDPR) uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Teklifte,  2024-2026 Orta Vadeli Programda GDPR’a ahenk sağlanması gayesinin bulunduğu da hatırlatılıyor.

Söz konusu kanun teklifi ile KVKK’de hangi değişiklikler öngörülüyor?

Mevcut husus ve istisnalar: 

Özel nitelikli ferdî dataların, ilgilinin açık isteği olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Birinci fıkrada sayılan sıhhat ve cinsel hayat dışındaki şahsî datalar, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık isteği aranmaksızın işlenebilir. Sıhhat ve cinsel hayata ait şahsî bilgiler ise lakin kamu sıhhatinin korunması, gözetici hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sıhhat hizmetleri ile finansmanının planlanması ve idaresi maksadıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan şahıslar yahut yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık isteği aranmaksızın işlenebilir.

Değişiklik sonrası unsur ve istisnalar:  

Özel nitelikli şahsî dataların işlenmesi yasaktır. Fakat bu dataların işlenmesi;
  • îlgili kişinin açık isteğinin olması. 
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasım açıklayamayacak durumda bulunan yahut isteğine türel geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir oburunun hayatı yahut vücut bütünlüğünün korunması için zarurî olması, 
  • ilgili kişinin alenileştirdiği ferdî datalara ait ve alenileştirme iradesine uygun olması, 
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için zarurî olması, 
  • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan bireyler yahut yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sıhhatinin korunması, kollayıcı hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sıhhat hizmetlerinin planlaması, idaresi ve finansmanı gayesiyle gerekli olması, 
  • İstihdam, iş sıhhati ve güvenliği, toplumsal güvenlik, toplumsal hizmetler ve toplumsal yardım alan hukuksal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mecburî olması, 
  • Siyasi, felsefi, dini yahut sendikal maksatlarla kurulan vakıf, dernek ve öteki kâr gayesi gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve hedeflerine uygun olmak, faaliyet alanlarıyla hudutlu olmak ve üçüncü bireylere açıklanmamak kaydıyla; mevcut yahut eski üyelerine ve mensuplarına yahut bu kuruluş ve oluşumlarla tertipli olarak temasta olan şahıslara yönelik olması,
halinde mümkündür.

Söz konusu kanun teklifi, verilerin yurt dışına taşınması konusunda da kapsamlı bir değişiklik içerik. TCMM Başkanlığına sunulan 51 sayfalık kanun teklifinin tamamının incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Comments are closed.